alt
PMT - HRM
Hệ thống Quản lý Nhân sự

Quản lý HS cán bộ giảng viên, công nhân viên, chấm công và tính lương, …
Giới thiệu giải pháp
Hệ thống cung cấp quản lý hồ sơ các cán bộ công nhân viên của nhà trường, quản lý các quyết định liên quan đến nhân sự.
 • Kết nối với máy chấm công, thực hiện chấm công nhân sự, tính lương cơ bản, lương tăng thêm và các khoản phụ cấp.
 • Ngoài ra, hệ thống còn quản lý hồ sơ giảng viên mời giảng, hợp đồng, tạm ứng và thanh toán giờ giảng.
alt
Tính năng chính
icon

Quản lý hồ sơ nhân sự

 • Quản lý thông tin nhân sự
 • Lý lịch khoa học nhân sự
 • Quản lý hợp động
 • Quản lý các quyết định liên quan đến nhân sự
 • Quản lý các quyết định tập thể
 • Quản lý tuyển dụng
 • In thẻ nhân sự
 • Các biểu mẫu thống kê nhân sự
icon

Quản lý chấm công – tính lương

 • Quản lý số ngày công
 • Quản lý số ngày phép
 • Bảng tổng hợp chấm công
 • Quản lý thiết bị chấm công
 • Đồng bộ dữ liệu chấm công
 • Quản lý lương cơ bản
 • Quản lý lương tăng thêm
 • Quản lý các chế độ bảo hiểm, thuế TNCN và BHXH
icon

Quản lý thỉnh giảng

 • Quản lý hồ sơ nhân sự thỉnh giảng
 • Quản lý hợp đồng mời giảng
 • Dự toán kinh phí mời giảng
 • Tạm ứng kinh phí mời giảng
 • Thanh lý HĐ mời giảng
 • Bảng thống kê hợp đồng thỉnh giảng